Wszystkie pola są wymagane.

Logowanie

Własna firma

Biznes przy tablicy – Własna firma

Przykładowe zagadnienia do realizacji przez wolontariusza podczas spotkania z uczniami.

Proponowana tematyka jest spójna z wybranymi treściami podstawy programowej przede wszystkim podstaw przedsiębiorczości, ale także ekonomii w praktyce (Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół - Dz.U. z 2012 r., poz. 977).
Proponujemy uzgodnienie z wolontariuszem wyboru kilku (2-4) zagadnień  do omówienia podczas jednego spotkania.
 

Lp. Proponowane zagadnienia do omówienia podczas spotkania. Treści nauczania – wymagania szczegółowe zapisane w podstawie programowej podstaw przedsiębiorczości (PP) oraz ekonomii w praktyce (EwP). Uczeń:
1 Wpływ otoczenia na realizację pomysłu na biznes – na przykładzie własnej firmy. PP.5.1) charakteryzuje otoczenie, w którym działa przedsiębiorstwo;
EwP.2.4) analizuje zagrożenia i możliwości realizacji przedsięwzięcia o charakterze ekonomicznym na podstawie zebranych informacji o rynku;
2. Najczęściej popełniane błędy przy opracowaniu biznesplanu i jak ich unikać. PP.5.3) sporządza projekt własnego przedsiębiorstwa oparty na biznesplanie;
3. Zalety i wady różnych form organizacyjno-prawnych przedsiębiorstwa. PP.5.4) rozróżnia podstawowe formy prawno-organizacyjne przedsiębiorstwa;
EwP.4.4) ocenia możliwości realizacji przedsięwzięcia o podobnym charakterze na gruncie realnej gospodarki rynkowej;
4. Co decyduje o sukcesie firmy? PP.5.10) charakteryzuje czynniki wpływające na sukces i niepowodzenie przedsiębiorstwa;
EwP.1.5) prognozuje efekty finansowe oraz pozafinansowe przedsięwzięcia z uwzględnieniem kosztów i przychodów;
5. Strategie działania firmy na konkretnym przykładzie. PP.5.2) omawia cele działania przedsiębiorstwa oraz sposoby ich realizacji;
6. Jak skutecznie zarządzać firmą?
7. Gdzie szukać pomocy przy uruchomieniu działalności gospodarczej? PP.5.5) opisuje procedury i wymagania związane z zakładaniem przedsiębiorstwa.

Do pobrania:

  1. Biznes przy tablicy – Własna firma – pdf