Wszystkie pola są wymagane.

Logowanie

Pracownik i pracodawca


Pracownik–przedsiębiorca–przedsiębiorstwo – Pracownik i pracodawca

Przykładowe zagadnienia do realizacji przez wolontariusza podczas spotkania z uczniami.

Realizację każdego z proponowanych tematów przewidziano na jedną jednostkę lekcyjną.
Proponowana tematyka jest spójna z podstawą programową wiedzy o społeczeństwie dla III etapu edukacyjnego (Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół – Dz.U. z 2012 r., poz. 977).

 

Lp. Proponowany temat spotkania Treści nauczania – wymagania szczegółowe zapisane w podstawie programowej wiedzy o społeczeństwie.
Uczeń:
1. Jakie błędy są najczęściej popełniane przy pisaniu dokumentów aplikacyjnych, jak ich uniknąć? 30.3) sporządza życiorys i list motywacyjny
2. Oczekiwania pracodawcy wobec potencjalnych pracowników. 30.2) wyszukuje informacje o możliwościach zatrudnienia na lokalnym, regionalnym i krajowym rynku pracy (urzędy pracy, ogłoszenia, Internet
3. Instytucje wspomagające ucznia przy wyborze szkoły i zawodu. 30.1) planuje dalszą edukację (w tym wybór szkoły ponadgimnazjalnej), uwzględniając własne preferencje i predyspozycje
4. Mocne i słabe strony w aspekcie poszukiwania pracy na wybrane stanowisko. 30.2) wyszukuje informacje o możliwościach zatrudnienia na lokalnym, regionalnym i krajowym rynku pracy (urzędy pracy, ogłoszenia, Internet);
5. Jak podnieść swoją wartość na rynku pracy?
6. Prawa i obowiązki pracodawcy/pracownika wynikające z przepisów prawa pracy oraz bhp. 29.4) przedstawia główne prawa i obowiązki pracownika; wyjaśnia, czemu służą ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
7. Praca dla niepełnoletnich. 30.2) wyszukuje informacje o możliwościach zatrudnienia na lokalnym, regionalnym i krajowym rynku pracy (urzędy pracy, ogłoszenia, Internet)
8. Bezrobocie w mojej miejscowości – przyczyny i skutki. 30.4) wskazuje główne przyczyny bezrobocia w swojej miejscowości, regionie i Polsce; ocenia jego skutki

Do pobrania:

  1. Biznes przy tablicy – Pracownik i pracodawca – pdf