Wszystkie pola są wymagane.

Logowanie

Marketing firmy


Biznes przy tablicy – Marketing firmy

Przykładowe zagadnienia do realizacji przez wolontariusza podczas spotkania z uczniami.

Proponowana tematyka jest spójna z wybranymi treściami podstawy programowej przede wszystkim podstaw przedsiębiorczości, ale także ekonomii w praktyce (Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół - Dz.U. z 2012 r., poz. 977).

Realizację każdego z proponowanych tematów przewidziano na jedną jednostkę lekcyjną.

 

Lp. Proponowany temat spotkania Treści nauczania – wymagania szczegółowe zapisane w podstawie programowej podstaw przedsiębiorczości (PP) oraz ekonomii w praktyce (EwP)
Uczeń:
1. Dlaczego firma powinna badać rynek i jak konkretna firma takie badania prowadzi? PP.5.1) charakteryzuje otoczenie, w którym działa przedsiębiorstwo
2. Sposoby budowania strategii marketingowej, stosowanie w praktyce różnych narzędzi marketingowych (np. jak firma różnicuje swoją ofertę, jaką politykę cenową prowadzi, jakie techniki i formy promocji stosuje, jakie kanały dystrybucji wykorzystuje, z jakich form i technik sprzedaży korzysta najczęściej). PP.5.2) omawia cele działania przedsiębiorstwa oraz sposoby ich realizacji
3. Jakie są główne cele i zadania public relations?
4. Dlaczego warto i jak dbać o dobry wizerunek firmy?
5. Jak zaistnieć na rynku? PP.5.10) charakteryzuje czynniki wpływające na sukces i niepowodzenie przedsiębiorstwa
6. Kolejne etapy kampanii promocyjnej wybranego produktu lub usługi oraz wpływ reklamy na sprzedaż produktu/usługi. PP.5.8) omawia etapy realizacji projektu oraz planuje działania zmierzające do jego realizacji
EwP.2.5) projektuje i stosuje etyczne działania marketingowe

Do pobrania:

  1. Biznes przy tablicy – Marketing firmy – pdf