Wszystkie pola są wymagane.

Logowanie

Konsument


Biznes przy tablicy – Konsument

Przykładowe zagadnienia do realizacji przez wolontariusza podczas spotkania z uczniami.

Proponowana tematyka jest spójna z wybranymi treściami podstawy programowej podstaw przedsiębiorczości (Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół - Dz.U. z 2012 r., poz. 977).

Realizację każdego z proponowanych tematów przewidziano na jedną jednostkę lekcyjną.

 

Lp. Proponowany temat spotkania Treści nauczania – wymagania szczegółowe zapisane w podstawie programowej podstaw przedsiębiorczości
Uczeń:
1. Praktyczne przykłady korzystania z uprawnień konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową oraz gwarancji, a także zasady składania reklamacji. 1.9) przedstawia drogę, jaką dochodzi się własnych praw w roli członka zespołu, pracownika, konsumenta
2. Rozstrzyganie sporów konsumenckich ze wskazaniem, do kogo można się zwrócić o pomoc w egzekwowaniu swoich praw konsumenckich. 1.10) zna prawa konsumenta oraz wymienia instytucje stojące na ich straży; przedstawia zasady składania reklamacji w przypadku niezgodności towaru z umową
3. Kto i na jakich zasadach rozstrzyga spory konsumenckie?
4. Jakie błędy popełniają najczęściej konsumenci przy zawieraniu umowy kupna/sprzedaży lub świadczenia usług i jak ich unikać?
5. Przykłady różnorodnych działań, jakie podejmuje firma w celu zachęcenia klienta do podjęcia decyzji o zakupie wybranego produktu/usługi – przykłady skutecznych i nieskutecznych kampanii reklamowych. 1.11) odczytuje informacje zawarte w reklamach, odróżniając je od elementów perswazyjnych; wskazuje pozytywne i negatywne przykłady wpływu reklamy na konsumentów
6. Opis działań, jakie podejmuje firma w zakresie polityki lojalnościowej.

Do pobrania:

  1. Biznes przy tablicy – Konsument – pdf