Wszystkie pola są wymagane.

Logowanie

Finanse


Biznes przy tablicy – Finanse

Przykładowe zagadnienia do realizacji przez wolontariusza podczas spotkania z uczniami.

Proponowana tematyka jest spójna z wybranymi treściami podstawy programowej podstaw przedsiębiorczości (Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół - Dz.U. z 2012 r., poz. 977).
Realizację każdego z proponowanych tematów przewidziano na jedną jednostkę lekcyjną.

 

Lp. Proponowany temat spotkania Treści nauczania – wymagania szczegółowe zapisane w podstawie programowej podstaw przedsiębiorczości
Uczeń:
1. Jaka jest rola instytucji finansowych w gospodarce? 3.2) wyjaśnia rolę, jaką w gospodarce pełnią instytucje rynkowe: bank centralny, banki komercyjne, giełda papierów wartościowych, fundusze inwestycyjne, firmy ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne
2. Konta, lokaty, kredyty – czyli, co oferują banki? 3.10) analizuje oferty banków, funduszy inwestycyjnych, firm ubezpieczeniowych i funduszy emerytalnych
3. Dokumenty finansowe, jakie powinna prowadzić firma oraz wyjaśnianie wątpliwości związanych z ich analizą (bilans, rachunek wyników, przepływy gotówkowe). 5.2) omawia cele działania przedsiębiorstwa oraz sposoby ich realizacji
4. Zasady rozliczeń obowiązujące w małych, średnich lub dużych przedsiębiorstwach (w zależności od miejsca pracy wolontariusza) oraz przepisy prawne, które je regulują.
5. Źródła finansowania przedsiębiorstw oraz wyjaśnianie wątpliwości związanych z procedurą poszukiwania wsparcia finansowego i merytorycznego dla małych i średnich firm rozpoczynających swoją działalność. 5.5) opisuje procedury i wymagania związane z zakładaniem przedsiębiorstwa

Do pobrania:

  1. Biznes przy tablicy – Finanse – pdf