Wszystkie pola są wymagane.

Logowanie

Etyczny biznes

Biznes przy tablicy – Etyczny biznes


Przykładowe zagadnienia do realizacji przez wolontariusza podczas spotkania z uczniami.

Proponowana tematyka jest spójna z wybranymi treściami podstawy programowej podstaw przedsiębiorczości dla (Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół - Dz.U. z 2012 r., poz. 977).

Realizację każdego z proponowanych tematów przewidziano na jedną jednostkę lekcyjną.

Lp. Proponowany temat spotkania Treści nauczania – wymagania szczegółowe zapisane w podstawie programowej podstaw przedsiębiorczości
Uczeń:
1. Dlaczego warto w biznesie postępować etycznie? – moja kariera zawodowa. 1.6) analizuje przebieg kariery zawodowej osoby, która zgodnie z zasadami etyki odniosła sukces w życiu zawodowym;
2. Zasady odpowiedzialnego biznesu oraz sposoby ich realizacji w praktyce  na przykładzie własnej firmy lub innych firm. 5.9) charakteryzuje zachowania etyczne i nieetyczne w biznesie krajowym i międzynarodowym;
3. Konsekwencje etycznego/nieetycznego  postępowania w biznesie (np. konsekwencje niepłacenia przez firmę podatków, nieutylizowania odpadów przemysłowych, dopuszczanie do sprzedaży niebezpiecznych produktów).
4. Dlaczego warto w biznesie postępować etycznie?  – długofalowe korzyści dla firmy jako konsekwencja etycznego postępowania.
5. Jak biznes może dbać o środowisko naturalne i jak konkretna firma w praktyce realizuje działania proekologiczne?
6. Wobec kogo firma ponosi odpowiedzialność (np. klienci, dostawcy, pracownicy, konkurencja, państwo, właściciele firmy) i jaki jest zakres tej odpowiedzialności? 6.9) rozróżnia zachowania etyczne i nieetyczne w roli pracodawcy i pracownika; wyjaśnia zjawisko mobbingu w miejscu pracy oraz przedstawia sposoby przeciwdziałania.

Do pobrania:

  1. Biznes przy tablicy – Etyczny biznes – pdf